ตัวชี้วัดย่อย : คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง (เกณฑ์ดี) (SOE65)